ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. УСЛУГИ

Тези общи условия се отнасят до услуги по превод, редакция и корекция и легализация на писмени материали от и на езици, посочени при възлагане на превода от Клиента (наричан по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и предлагани от Преводаческа агенция “ВЕРИТАС – Д” ЕООД (наричанa по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ):

II. НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а той от своя страна приема да извърши посочената в Поръчката на клиента услуга.

2.2. Предаването и приемането на материали и на всякакви документи свързани с изпълнението на поръчката, както и на резултата от изпълнението (превод, легализиран документ  и др.) се осъществява по някой от следните начини: по пощата, чрез куриер, в офиса на изпълнителя, по електронен път, по факс и др., като конкретно избраният начин на предаване и приемане се посочва изрично в Поръчката на клиента.  В случай, че предаването и приемането се извършва по електронен път (интернет), се използват единствено посочените в Поръчката на клиента електронни пощи.

2.3. Получателят на формуляра Поръчка за превод, на материали и на всякакви документи свързани с изпълнението на поръчката, както и на резултата от изпълнението (превод, легализиран документ  и др.) се задължава да потвърди тяхното получаване чрез своя подпис или по електронен път чрез обратно електронно писмо или чрез електронната опция за потвърждаване.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът за изпълнение е посочен в Поръчката за превод на клиента и/или в съответната оферта.

3.2. За изпълнението на определена поръчка могат да бъдат използвани повече от един преводачи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в зависимост от обема на всяка отделна поръчка за превод.

IV. ЦЕНА, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Цената се определя на базата на брой преведени страници. Стандартът за една преводаческа страница е 1800 символа с включени интервали.

4.2. Цената е посочена в Поръчката на клиента и/или в съответната оферта. В случай, че поради спецификата на поръчката към момента на възлагането й не е възможно да бъде изчислена точната обща стойност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва ориентировъчна такава. Реалната обща стойност може да е по-малка или по-голяма от ориентировъчната обща стойност.

4.3. Заплащането се извършва в брой и/или по банков път в момента на предаване на готовата поръчкa или до 3 /три/ работни дни след получаване на съответната фактура. Предварително плащане на част от дължимите суми (аванс) и/или заплащане при изпълнение и предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обособени части от проект преди неговото цялостно завършване се уточняват в Поръчката на клиента и/или съответната оферта, когато сроковете или обемите на проекта изискват това.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1. Да осигури изпълнители с необходимата квалификация.

5.1.2. Да изпълнява поръчките съгласно сроковете и цените посочени в Поръчката и/или в съответната оферта.

5.1.3. Да предоставя, при желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, информация за текущото изпълнение на поръчката.

5.1.4. Да съхранява всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващи материали и да му ги предава при поискване след приключване на изпълнението на съответната поръчка.

5.1.5. Да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите му документи за извършване на плащанията съгласно глава IV от настоящото споразумение.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

5.2.1. Да получава всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и допълнителна (разяснителна) информация, касаеща специфични и конкретни изисквания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предоставил неточна или недостатъчна информация и след писмена покана от страна на Изпълнителя не е предоставил вярна и точна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно. В случай на спиране на изпълнението на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнената част от възложената поръчка.

5.2.2. Да извършва всички необходими законни действия във връзка с изпълнението на поръчките за превод.

5.2.3. Да получава съответното заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно условията и начина на плащане, уточнени в глава IV от настоящото споразумение.

5.2.4. Да не започне изпълнението на следваща поръчка, ако не бъдат спазени условията, касаещи уговорените в глава V от настоящото споразумение срокове и начин на заплащане.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

6.1.1. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими материали, касаещи изпълнението на поръчките.

6.1.2. Да оказва съдействие при текущото изпълнение на поръчките по въпроси от неговата компетентност.

6.1.3. Да извърши плащанията в упоменатите в глава IV от настоящото споразумение срокове, като за целта подпише и/или представи необходимите документи, удостоверяващи извършеното плащане.

6.1.4. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получи изготвените документи, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в сума за изпълнението на поръчката, като за отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получи изготвените документи ще се счита и неявяването му за получаване на готовите документи в уговорения в Заявката срок или в даден му с писмена покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен срок за получаване на изготвените документи.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.2.1. Да получава обратно всички съпътстващи материали, предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на поръчката.

6.2.2. Да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един момент от изпълнението на конкретна поръчка.

6.2.3. Да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите му документи за извършване на плащанията съгласно глава ІV от настоящото споразумение.

7.2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на възложената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вече изпълнената част от възложената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поръчка.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единствено при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава авторските права върху оригиналния текст, освен в случаите в които преводът се извършва с информационна цел.

VIII. ВЪЗРАЖЕНИЕ

8.1. В случай, че в срок до 7 дни от получаване на изготвените документи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подаде в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по електронен път писмено възражение, подписано от упълномощено лице, относно качеството на превода се счита, че поръчката е приета без възражения.

8.2. В случай, че постъпи подобно възражение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците в срок до 7 дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи ясно и точно в писменото възражение недостатъците, които той смята, че подлежат на отстраняване.

8.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приеме възражението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, страните се договарят под формата на спогодба да посочат трима експерти за оценка на неговата основателност: един от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един независим, избран по взаимно съгласие на страните, като в подписаната спогодба за избор на експерти страните изрично заявяват, че ще приемат заключението на експертите относно качеството на превода. Разходите по извършване на оценката ще бъдат за сметка на неизправната страна.

IX. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9.1. Изключването на отговорността влиза в сила при обективни обстоятелства извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в това число:

  • при загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи при земетресение, буря или други форсмажорни обстоятелства, война, катастрофа, ембарго, актове, забрани и действия на държавни и административни органи, стачки и други;
  • за погрешно изпратени преводи, текстове и/или документи без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  • последващи повреди, независимо от причината и начина им на възникване;
  • предвидими и непредвидими вреди и загуби, пропуснати ползи;
  • неполучени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преводи, текстове и/или документи;
  • загубени от Възложителя, ограбени, похитени преводи, текстове и/или документи.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. Страните се задължават да пазят търговската тайна и други данни, факти, сведения и обстоятелства, които са им станали известни по време на изпълнението на поръчката по това Споразумение, включително и след неговото изпълнение или прекратяване.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

11.1. Настоящото споразумение може да бъде прекратено:

11.1.1. Едностранно, с писмено предизвестие, до една от страните по Споразумението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му материали, както и техните преводи, частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички дължими суми по частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието поръчки.

11.1.2. По взаимно съгласие, като страните се задължават да уредят по между си всички задължения, възникнали по време на действие на Споразумението.

ХII. НЕУСТОЙКИ

12.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази уговорените срокове за изпълнение на поръчката, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в забава в случай, че забавата в предаването на документите се дължи на действия или бездействия на държавни органи.

12.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в глава ІІІ от Споразумението, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката.

При наличие на подписан “Договор за възлагане” посочените в него условия и договорености се ползват с предимство пред настоящите Общи условия.

За всички въпроси, неуредени в Споразумението, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство на Република България. Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящото споразумение спорове по взаимно съгласие, а когато това е невъзможно, по реда на ГПК. ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ “ВЕРИТАС – Д” ЕООД си запазва правото да изменя Общите условия

BGtop
© 2012 veritasd.com Suffusion theme by Sayontan Sinha